VI HAR FORTSATT LEDIGE PLASSER

Med skolestart 25.august 2018!
Et år på folkehøgskole er ikke bare et år med store opplevelser. Det kan også være starten på din framtidige karriere. Gode lærerkrefter og allsidig utstyr står til din disposisjon. Her er ingen karakterer eller eksamenspress. Undervisningen er gratis. Det du betaler for er kost, losji, materiellkostnader og utgifter som reiser og ekskursjoner.

SØK NÅ

Til det beste for oss alle

Et reglement kan ikke og skal ikke regulere alle sider ved livet på skolen. For å oppnå et godt fellesskap, bør hensynet til andre være retningsgivende for dine holdninger og din adferd.


Det kristne verdigrunnlaget er basis for alt samvær på skolen

1. Fravær

Det er obligatorisk fremmøte til undervisning, elevplikter og felles arrangement ifølge skolerute.

2. A-N-T

Alkohol: Bruk og oppbevaring av alkohol på skolens område er utvisningsgrunn. Dette innebærer at du ikke kan komme tilbake på skolen etter å ha drukket alkohol.

Narkotika: Bruk og oppbevaring av narkotiske stoffer er utvisningsgrunn så lenge du er elev, dvs. hele skoleåret.

Tobakk: Tobakksrøyking er tillatt på egne røykeområder.

3. Støy

Det skal være nattero på området både ute og inne mellom kl 22.00 og 07.00.
Musikkanlegg kan brukes dersom det ikke sjenerer andre.

4. Innetid

Alle elever skal være på skoleområdet mellom 23.30 og 07.00, om ikke annen avtale er gjort med tilsynslærer/inspektør. Skolebygg og matsal låses kl 23.00

5. Orden rom/skolebygg

Nødvendig orden i skolens lokaler, herunder også eget rom.
Ved skolestart vil elevene få utdelt en elevhåndbok hvor en kan lese mer utfyllende om regler som må følges ved en internatskole – som oppvasktjeneste, internatvask, teknisk utstyr og alarmer, besøk/ overnatting, måltid og andre rutiner.

I forbindelse med skolens studiereiser gjelder skolens regler.

Overtredelse av skolens regler kan føre til advarsel, gebyr, bortvisning (utelukkelse fra skolen for en periode) eller i alvorlige tilfeller utvisning (mister skoletilbudet).

TOPP
Personvern