VI HAR FORTSATT LEDIGE PLASSER

Med skolestart 24.august 2019!
Et år på folkehøgskole er ikke bare et år med store opplevelser. Det kan også være starten på din framtidige karriere. Gode lærerkrefter og allsidig utstyr står til din disposisjon. Her er ingen karakterer eller eksamenspress. Undervisningen er gratis. Det du betaler for er kost, losji, materiellkostnader og utgifter som reiser og ekskursjoner.

SØK NÅ

Til det beste for oss alle


Overordnet mål for reglementet
Reglementets overordnede mål er å skape et trygt og inkluderende miljø for alle skolens elever og ansatte.
Trivsel og trygghet skapes først og fremst gjennom gode relasjoner. Elevenes relasjon med hverandre og med skolens ansatte skal være preget av respekt og toleranse begge veier.
§1 Virkeområde
Ordensreglene gjelder for alle som har status som elever ved folkehøyskolen.
Reglene gjelder på skolens område med mindre annet er avtalt, og for alle arrangement i regi av skolen, sistnevnte uavhengig av tid og sted.
Elever som har gjester på skolens område er ansvarlig for å informere sine gjester om ordensreglementet og aktivt medvirke til at gjesten følger dette under besøket.
§2 Deltakelse på skolens opplegg
Som elev ved Jeløy folkehøyskole er eleven forpliktet til å møte presis, delta og bidra i skolens opplegg.
§2.1 Permisjoner
Permisjoner fra skolens opplegg må avtales på forhånd, og gis etter søknad. Søknad om permisjon leveres til inspektør minimum 2 dager før permisjon skal avvikles.
§3 Fravær
Elever som er syke må melde fra til tilsynstelefon mellom kl 07.30 og 08.15.
Egenmelding ved sykdom aksepteres ved fravær på inntil 12 dager i løpet av skoleåret. Sykefravær ut over dette må dokumenteres med legeerklæring som levers inspektør så snart som mulig etter sykefraværet.
Sykefravær som strekker seg over tre påfølgende dager må dokumenteres av lege.
Sykefravær fra undervisning regnes som ulegitimert om inspektør ikke er varslet i henhold til overstående, så sant ikke den syke har vært forhindret fra å melde fra.
§3.1 For sent oppmøte
Elever som uten avtale kommer for sent til en undervisningstime vil bli registrert med ulegitimert fravær for hele timen
§3.2 Fraværsføring
Følgende føres som fravær:
  • morgensamling (1 time)
  • undervisningstime (1 time)
  • elevkveld (2 timer/4 timer ved ansvar)
  • kjøkkentjeneste, internatvask, romvask og internatmøte (1 time)
  • ekskursjon/turer/skolearrangement (time for time)
§4 Husregler
§4.1 Rettigheter i internat
Skolens elever har rett til å bo i skolens internat under skoleoppholdet så lenge skolens ordensreglement følges. I ferier er skolen og internatet stengt.
Rektor, eller den rektor har gitt myndighet, har til enhver tid rett til å gå inn på elevens rom når dette er nødvendig.
Skolen avgjør hvordan internatene og de enkelte elevens rom møbleres.
§4.2 Stilletider
Fra klokken 23.00 til kl 07.00 skal det være tilstrekkelig stille til at det går an å sove i internatene. Det skal også være stille utendørs slik at naboer og elever som sover ikke forstyrres.
§4.3 Overnatting
Alle elever skal sove på sine egne rom av hensyn til brann og sikkerhet.
§4.4 Renhold og ryddighet
Det skal til enhver tid holdes rent og ryddig i internatene. Alle elever plikter å delta i ukentlig renhold i henhold til internatleders instruksjoner.
Fellesarealene på internatene skal vaskes daglig. Dette går på rundgang blant elevene på internatet.
§4.5 Ansvar
Skulle en elev være uheldig å ødelegge noe som hører skolen til, er det viktig at en straks melder fra om dette, slik at det kan gjøres opp så raskt som mulig.
§4.6 Respekt
Den enkeltes frihet og integritet skal ikke krenkes i ord eller handling.
Ingen må spre bilde-, film- eller lydopptak av elever eller tilsatte uten deres samtykke.
Det skal ikke være rus- og sexpress på skolen.
§5 Rusmidler og røyking
§ 5.1 Røyking
På skolens område er det forbudt å røyke innendørs og utendørs, bortsett fra på anvist plass.
§5.2 Alkohol
Det er forbudt å bruke, oppbevare eller være påvirket av alkohol på skolens område, i skolens nærområde eller på arrangementer i skolens regi.
Ved mistanke om at en elev er påvirket av alkohol kan skolen kreve at eleven avlegger alkometertest. Dersom eleven nekter å avlegge testen regnes prøven som positiv. Målt alkoholverdi over 0,0 ‰ er å anse som positivt resultat.
§5.3 Narkotiske stoffer
Enhver bruk og besittelse av narkotiske stoffer er forbudt så lenge eleven har status som elev ved skolen. Dette gjelder også i skoleferiene.
Ved mistanke om bruk av disse stoffene kan skolen kreve at det avlegges urinprøve. Prøven gjennomføres på skolen. Dersom eleven nekter å avlegge test vil det bli regnet som positiv test.
§5.4 Medansvar
Elever som deltar i aktiviteter der det oppbevares/brukes rusmidler har medansvar for bruk/oppbevaring. Brudd på ordensreglementet ved oppbevaring/bruk av rusmidler rammer alle elever som er tilstede der rusmidler brukes eller er synlig oppbevart.
§6 Fullmakter
§6.1 Lærerens fullmakter
Lærer har fullmakt etter egen vurdering å gi fravær for hele timen til alle elever som ikke er tilstede når timen starter.
§6.2 Rektors fullmakt
Rektor, eller den rektor gir myndighet, har fullmakt til å ilegge elever disiplinærstraffer på skoleturer eller i andre situasjoner der disiplinærrådet ikke kan samles umiddelbart. Rektor skal i slike saker om mulig rådføre seg med en kollega før vedtak fattes.
Rektor har fullmakt til å anmelde straffbare forhold til politiet på vegne av skolen
§6.3 Øvrige fullmakter
Øverste ansvarlige lærer/ansatt på skolen har adgang til å bortvise eller utestenge en elev fra deler av turopplegget dersom eleven opptrer på en måte som hindrer, forstyrrer eller vanskeliggjør gjennomføring av opplegget på turen
§7 Saksbehandling
§7.1 Disiplinærråd
Disiplinærrådet tar avgjørelser i disiplinærsaker som går utover rektors og faglærers fullmakter. Disiplinærrådet behandler alle disiplinærsaker og avgjør skyldspørsmål og beslutter evt reaksjon/disiplinærstraff i samsvar med skolens reglement. Disiplinærrådets avgjørelser behandles som enkeltvedtak etter forvaltningsloven.
Disiplinærrådet består av inspektør, internatleder og linjelærer/internatlærer/miljøarbeider. Sosiallærer kan innkalles ved behov.
Elever som må møte for disiplinærråd har rett til å ha med seg en person under sin forklaring.
§7.2 Klageinstans
Rektor er første klageinstans for avgjørelser gjort i disiplinærrådet.
Styret for skolen er øverste klageinstans for avgjørelser gjort i disiplinærrådet.
§7.3 Andre disiplinære reaksjoner
I saker der faglærer har fattet vedtak om utestengelse fra time, er faglærers avgjørelse suveren
I saker der rektor har godkjent eller fattet vedtak om disiplinær reaksjon/utestengelse er rektors avgjørelse suveren.
I saker der rektor/faglærer har vedtatt utestengelse/disiplinær reaksjon uten behandling i disiplinærrådet er disiplinærrådet klageinstans.
§8 Reaksjoner ved brudd på ordensreglene
§8.1 Disiplinære reaksjoner
Skolen har ingen faste reaksjoner på bestemte forseelser eller regelbrudd. Alle reaksjoner fra disiplinærrådet gis dermed på grunnlag av skjønn etter en grundig helhetsvurdering.
Ureglementert fravær, jmf §3, kan medføre muntlig eller skriftlig advarsel.
Ureglementert fravær ut over 5% av de til enhver tid gjennomførte undervisningstimer kan medføre permanent utvisning/tap av skoleplass.
Brudd på ordensreglene §4.6, §5.1, §5.2, §5.3 og §5.4 kan medføre muntlig eller skriftlig advarsel, midlertidig bortvisning fra skolen eller permanent utvisning/tap av skoleplass ved første overtredelse.
§8.2 Konsekvenser av disiplinære reaksjoner/brudd på ordensregler
Ved vedtak fra disiplinærrådet om bortvisning må eleven forlate skolens områder og være borte i hele bortvisningstiden. Bortvisning fra skolen som følge av brudd på ordensreglene er å regne som legitimert fravær.
Dersom brudd på ordensreglene §4.6, §5.2 og §5.3 forekommer på reise/turopplegg i regi av skolen, er eleven selv ansvarlig, både økonomisk o g praktisk, for hjemtransport ved avgjørelse om bortvisning fra turen.
Brudd på norsk lov kan gi grunnlag for disiplinærsak og bli anmeldt til politiet.
§9 Økonomi
Eleven plikter å betale skolepenger etter oppsatt plan fra skolen. Manglende betaling kan medføre tap av skoleplass eller utestengelse fra studietur.
Bortvisning fra skolen for en periode medfører ikke fritak fra betaling av skolepenger.
Dersom eleven blir utvist eller slutter av andre årsaker, må eleven betale avbruddsgebyr tilsvarende 6 ukers oppholdspenger. Eleven må også betale avbestillingskostnader for turer som er bestilt.
Eleven står selv ansvarlig for å forsikre egne eiendeler. Reise- og ulykkesforsikring er inkludert i skolepengene.
§10 Kriser
Ved eventuelle kriser, dødsfall eller ulykker som rammer skolens elever eller ansatte skal elevene ikke offentliggjøre bilder, tekst eller snakke med presse eller utenforstående uten rektors samtykke. Kun rektor, eller den rektor gir myndighet til, har rett til å gi informasjon på vegne av Jeløy folkehøyskole
§11 Forbehold
Jeløy folkehøyskole tar forbehold om, til enhver tid, å kunne endre skolens pedagogiske opplegg, herunder endrede lærerkrefter og fagsammensetning/tilbud. Slike endringer skal ikke medføre andre endringer i forholdet mellom skolen og eleven.
TOPP
Personvern